Magtech

Magtech .32S&W LWC 98gr. 50 Schuß

Item no.: AK45802-32SWLB

Magtech .357 Mag FMJ Flat 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45823-357D

Magtech .357 Mag SJSP Flat 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45824-357E

Magtech .357 Magnum Blei-Flachkopf 10,2g/158grs.

Item no.: FRA144894

Magtech .38 Special Blei Semi Wadcutter 10,2/158grs.

Item no.: FRA144845-38J

Magtech .38 Special LWC 148 gr. 50 Schuß

Item no.: AK45806-38B

Magtech .38 Special SJSP-FL 125grs. 50 Schuß

Item no.: AK45808

Magtech .38 Special SJPL-FL 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45807-38C

MAGTECH .38SPL 158grs LFN

Item no.: FRA144893

Magtech .38 Special SJPL-FL 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45805-38A

Magtech .44Mag. SJSPF 240grs. 50 Schuß

Item no.: AK4583-44A

Magtech .44RM FMJ 240grs. 50 Schuß

Item no.: AK45831-44C

Magtech .45 Long Colt Blei-Flachkopf 13,0g/200grs.

Item no.: FRA156672

Magtech .45ACP FMJ 230grs. 50 Schuß

Item no.: AK45127-45A

Magtech .45 ACP FMJ 230gr. 50 Schuß

Item no.: AK45128-45B

Magtech 9mm Para FMJ 115gr. 50 Schuß

Item no.: AK45110-9A

Magtech 9mm Para FMJ 124gr. 50 Schuß

Item no.: AK45111-9B

Magtech 9mm Para FMJ 147gr. 50 Schuß

Item no.: AK45115-9G

Magtech 9mm Para JHP 115gr. 50 Schuß

Item no.: AK45112-9C

Magtech 9mm Para JHP 147gr. 50 Schuß

Item no.: AK45118-9K