Magtech

Magtech .308Win. FMJ BT 150grs

Item no.: FRA173772

Magtech .32S&W LWC 98gr. 50 Schuß

Item no.: AK45802

Magtech .357 Mag FMJ Flat 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45823000

Magtech .357 Mag SJSP Flat 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45824

Magtech .357 Magnum Blei-Flachkopf 10,2g/158grs.

Item no.: FRA144894

Magtech .38 Special Blei Semi Wadcutter 10,2/158grs.

Item no.: FRA144845

Magtech .38 Special LWC 148 gr. 50 Schuß

Item no.: AK45806

Magtech .38 Special SJSP-FL 125grs. 50 Schuß

Item no.: AK45808

Magtech .38 Special SJPL-FL 158gr. 50 Schuß

Item no.: AK45807

MAGTECH .38SPL 158grs LFN

Item no.: FRA144893

Magtech .44Mag. SJSPF 240grs. 50 Schuß

Item no.: AK45830000

Magtech .44RM FMJ 240grs. 50 Schuß

Item no.: AK45831000

Magtech .45 Long Colt Blei-Flachkopf 13,0g/200grs.

Item no.: FRA156672

Magtech .45ACP FMJ 230grs. 50 Schuß

Item no.: AK45127

Magtech .45 ACP FMJ 230gr. 50 Schuß

Item no.: AK45128